Bishop Kearney Shahin Era BandJam 2003
Kathe Kilmer
7/14/03

 

bandjam-3trombones-play
bandjam-3trombones-play.jpg
bandjam-3trombones_celest
bandjam-3trombones_celest.jpg
bandjam-bill-g_x_x_carla
bandjam-bill-g_x_x_carla .jpg
bandjam-carolanne-b_joe-k
bandjam-carolanne-b_joe-k.jpg
bandjam-dave-m_x_tom-e_tat
bandjam-dave-m_x_tom-e_tat.jpg
bandjam-drumline
bandjam-drumline.jpg
bandjam-marti-c_eileen-kb
bandjam-marti-c_eileen-kb.jpg
bandjam-ray-with-horn_kim
bandjam-ray-with-horn_kim.jpg
bandjam-rick-d_tom-e_x_x
bandjam-rick-d_tom-e_x_x.jpg
bandjam-sue-b_rick-dodge
bandjam-sue-b_rick-dodge.jpg
bandjam-trumpets_tom-v
bandjam-trumpets_tom-v.jpg